Anh Lã Đức Trung chủ nhà hàng Một ngày mới 72 Mã Mây

Anh còn căn bên 31 Ngũ Xá với căn hộ bên Lê Phụng Hiểu nữa đến làm cho anh nhé,