Anh Nguyễn Đức Trung - Chuyên viên quản trị hành chính ngân hàng SHB

Chất lượng sửa chữa, chống thấm cho ngân hàng SHB chi nhánh Hà Nội 49 Ngô Quyền rất ổn, rất được việc của anh.